Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z-13/00266 KA

Žiadosť na vydanie súhlasuna výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 5432002 na parcele č. 441, 444, 471, 572, 694, 820, 1018, 118, 1214, 1226, 1232, 1356, 2278 v k.ú. Rimavská Baňa

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže