Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OUZP-RS-OSZP-2017/013703

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie časti lesných pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hajnáčka v

 CHKO Cerová vrchovina v JPRL:757, 825, 744, 755  žiadateľa Lesy SR, š.p., Odštepný závod Rimavská Sobota  

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže