Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2016/006193

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcele C KN č 27,196,197,317/2,325,340/9,379,384,413,429,439,450,453,480,490,535,536,538,545 v k.ú Brádno pre žiadateľa Dušana Trochu, Hnúšťa

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže