Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/015793

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.7807,7804,7811,7816,7819,7820 v  k.ú. Tisovec  pre žiadateľa Vieru Tremelovú, Tisovec.