Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/003728

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

pre žiadateľku MUDr. Zitu Shinwariovú, Malohontská 53, Rim.Sobota na parcele č. 3960/79 v k.ú. Rimavská Sobota  

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže