Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/015155

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-E 6621,6622,6623,6624,6625,6626,6628,6629,až 6640 v k.ú Klenovec pre žiadateľa Jána Figuliho,Klenovec

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže