Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/013627

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  žiadateľa Štefana Magyara, Sídl.Rimava 1058/1,  979 01  Rim.Sobota  v k.ú. Rim.Sobota  na parcele č. 3429/3

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže