Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/010159

Žiadosť o výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody a krajiny na parcele č. 428 EKN v k.ú. Bakta žiadateľa Vladimíra Skruteka, Rimavská Sobota