Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/006153

Žiadosť na pasenie,košarovanie, preháňanie a napájanie HZ podľa  §13,,14 ods. 2 zák.543/2002 Z. z. v k.ú Tisovec pre žiadateľa Agrospol Hradová

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže