Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/0011365

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hosp. zvierat na voľných ležoviskách v k.ú. Chrámec v zmysle § 13 ods. 2  písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže