Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/013922

Žiadosť na určenie podmienok výrubu drevín podľa § 47 ods. 7 zýák.543/2002 v k.ú. Krásna v r.k. 0,0-1,917 pre žiadateľa SVP Rim. Sobota

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže