Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00654-KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 na parcele č. 679, 797, 976/1,, 2,3, 255, 1258, 1259 a 1261 v .k.ú. Hačava pre žiadateľa Dalibor Striežovský

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže