Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12/01417-DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín v k.ú. Širkovce na parcele č. 3109/2, 3185, 2804/46, 2804/43 žiadateľa Ladislava Šotéra, L. Svobodu 1669/11 Rimavská Sobota

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže