Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/025327/Ora

23.05.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu ku kultúrnemu podujatiu "Redikanie na Vyšnú Poľanu" (verejná aktivita popularizujúca tradičné ovčiarstvo, salašníctvo, starostlivosť o krajinu a ochranu prírody) a výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v lokalite Borová. Žiadateľ: Urbárska obec Dolná Tižina, pozemkové spoločenstvo, 013 04 Dolná Tižina. 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže