Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/005464/Drn

žiadosť o predĺženie rozhodnutia č. 2013/726-7/Ryb zo dňa 6. 4. 2013 ktorým bola povolená výnimka na horolezeckú a skalolezeckú činnosť. Žiadateľ: SHS JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže