Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/044524/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 na vjazd a státie motorovým vozidlom do územia s druhým stupňom ochrany. Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina