Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/042079/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s výskumom Dynamiky zmien prírodného prostredia (VEGA 1/0399/18). Žiadateľ: RNDr. Eva Jamrichová, PhD. et PhD., Paleoekologická laboratoř, Botanický ústav AVČR, Lidická 25/27, 602 00 Brno.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže