Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/039497/Roj

Žiadosť o stanovisko v zmysle § 28

 

Výstavba rodinného domu na parcele KN-C č. 901/9 v k. ú. Krasňany