Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/038827Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., z dôvodu spracovania kalamitnej drevnej hmoty v NPR Turková, PP Smrekovica, PP Prietom Teplého potoka, NPR Suchý Vrch, Choč, Prosiecka dolina, Kornietová, Skalná Alpa, Kundračka, Rumbárer, Jánošíkova Kolkáreň. Žiadateľ: LESY SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže