Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/037567/Ryb

Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom a hospodárska budova“, na parcele KN-C č. 20950, v k.ú. Krušetnica, bude mať vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava. 

Žiadateľ: Lukáš Ballo, Krušetnica č. 244, 029 54  Krušetnica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže