Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/003240

11.01.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vinné
Žiadateľ:
Pharm. Dr. Ľubica Huňadyová , Vinné 530, 072 31, v zastúpení MVDr. Štefan Koník, Vinné 530

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 000 m2 krovín rastúcich na parc. č. 2300/3, 2303/1, 2304/5, 2542/1, 2304/6 k. ú. Vinné

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom je vyčistenie parciel od náletových drevín, ktoré sú zarastené a znemožňujú využívanie pozemku.
Žiadosť doručená dňa:
10.1.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže