Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-MI-OSZP-2019/003239

11.01.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Strážske

Žiadateľ:
Chemko a.s., Slovakia, Priemyselná 720, Strážske


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 375 m2 na parcelách reg. „E“ KN 1701, 1702/1, 379 k. ú. Strážske.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom je realizácia inžiniersko – geologického prieskumu v oblasti povodia rieky Laborec pre potreby výstavby Soľankovodu Zbudza – Staré – Strážske.

Žiadosť doručená dňa:
11.1.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže