Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/002988

09.01.2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Moravany

Žiadateľ:
Obec Moravany, OcÚ 98, 072 03 Rakovec nad Ondavou


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 36 ks stromov nasledovne druh osika 22 ks a druh jelša 14 ks rastúce na parc. „C“ KN 6220, 5303 k. ú. Moravany

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom je vyčistenie poľnej cesty od náletových drevín za účelom jej sprejazdnenia.

Žiadosť doručená dňa:
8.1.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže