Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-GL-OSZP-2019/000139

21.01.2019

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                     Naše číslo                                                        Vybavuje/linka                                Gelnica
                      11.1.2019               OÚ-GL-OSZP- 2019/000139                          RNDr. Demková /0961745711       11.1.2019

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o ochrane

prírody a krajiny)oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: RNDr. Silvia SmerekováVencová 65, Košice 1

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

a krajiny v znení neskoršíchp redpisov na pozemku parcela č. C-KN 128/1 (ostatná plocha) v k. ú. Margecany - Rolova   

Huta konkrétne :
3 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)
1 ks buk lesný ( Fagus sylvatica)
1 ks hrab obyčajný (Carpinus betulus)

Dreviny rastú na pozemku vo vlastníctve Obce Margecany v rekreačnej lokalite Kozinec. Výrub sa požaduje z dôvodu

vysokého vzrastu drevín a ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 11.11.2019

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo

elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                    vedúci odboru

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže