Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/007556

 

Žiadosť Jozefa Nosáľa, Železničiarska 37, 979 01 Rimavská Sobota o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín

na parcelách CKN č.3960/90 ostatná plocha, 3966/278 zastavaná plocha v k.ú. Rimavská Sobota z dôvodu

jedinej prístupovej cesty k nehnuteľnosti a nemožnosti prístupu nákladným vozidlom na vývoz žumpy

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže