Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/003963

 

Žiadosť Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 o  udelenie súhlasu na výrub drevín

v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách KNC č.3575/5, 3675/8, 3675/14

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Rimavská Sobota z dôvodu zasahovania korún stromov do zorných polí

integrovaných monitorovacích systémov ESt, bezpečnostných perimetrov, pohybových senzorov osvetlenia a

znemožnenia monitorovania objektu v požadovanom rozsahu.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže