Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/015842

 

Žiadosť Marcela Mittera, Nová 888/1, Rim.Sobota o udelenie súhlasu

na výrub drevín na parcele KNC č.234/1 druh pozemku TTP v k.ú. Žíp.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže