Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP3-2019/005731-002/ZI

Konanie na vydanie súhlasu na zničenie biotopu európskeho významu a) 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110) Lt 5207 Kamenitá buková jedlina, b) biotop európskeho významu 5.1 Bukové a jedľovo bukové kvetnaté lesy (9130), Lt 5105 čučoriedková jedľová bučina so smrekom a Lt 5302 Nitrofilná nízkobylinná jedľová bučina v lesných porastoch č. 326 a, 326 b na parcele KN-C 3540/22 v k.ú. Donovaly. Ústne pojednanie sa uskutoční v stredu 23. januára 2019 so začiatkom o 9:00 hod.  v kancelárii č. 727 na 7. poschodí Okresného úradu Banská Bystrica.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže