Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirostratégia 2030

Stratégia environmentálnej politiky, ktorá je na Slovensku stále v platnosti, bola schválená ešte v roku 1993. Už 25 rokov nebola aktualizovaná a nerieši nové problémy a výzvy životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novú, modernú stratégiu environmentálnej politiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030), ktorej prípravu a koordináciu zastrešuje IEP.

Návrh stratégie bol zostavený na základe verejnej konzultácie, analýz IEP a podkladov 7 odborných pracovných skupinách zložených z takmer 160 odborníkov ale aj podnetov od verejnosti. V každej vecnej oblasti po identifikácií problémov a v súčasnosti platných cieľov nasledujú rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie (napr. zvýšiť poplatky, sprísniť normy, zlepšiť informovanosť). Stratégia neobsahuje podrobný akčný plán, ale navrhne základné smerovanie v budúcnosti prijímaných politík na zlepšenie stavu životného prostredia. Či už sa bude v budúcnosti schvaľovať legislatíva, vykonávacie predpisy alebo použitie verejných financií, mali by byť v súlade s cieľmi a opatreniami Envirostratégie 2030.

IEP prezentovalo proces prípravy a participácie na tvorbe Envirostratégie 2030 na seminári „Participatívna tvorba verejných politík. Ako na to“ dňa 27.06.2017, na Open Government Week organizovanom ÚSV ROS 07.11.2017, na Stálom zastúpení Slovenskej republiky v Bruseli dňa 20.11.2017 alebo na stretnutí Regionálnej komory SOPK 27.03.2018. Počas celého procesu prípravy, tvorby, pripomienkovania a strategického environmentálneho hodnotenia (SEA proces) sme informovali verejnosť prostredníctvom médií, stránky MŽP SR a IEP, sociálnych sietí ale aj priamym informovaním sietí, inštitúcií aj mimovládnych organizácií.

  

Proces prípravy Envirostratégie 2030 

 • v januári 2017 analyzoval IEP existujúce a plánované politiky, stratégie a legislatívu, ktorá by sa mohla týkať Envirostratégie 2030 a vydal diskusnú štúdiu „Tri výzvy životného prostredia SR,
 • v priebehu februára a marca 2017 prebehla verejná konzultácia cez online dotazník, kde mohla široká verejnosť upozorniť na problémy životného prostredia zo svojho okolia a navrhnúť riešenia,  
 • v mesiacoch marec a apríl 2017 prebehli prvé stretnutia 7 pracovných skupín, kde bolo takmer 160 odborníkov,
 • IEP zapracoval všetky odporúčania Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti zo dňa 12. 04. 2018 na zlepšenie procesu tvorby stratégie,
 • počas mája 2017 bol na základe pracovných skupín, podnetov verejnosti a ďalších odborných inštitúcií pripravený nultý draft Envirostratégie 2030, ktorý bol odkonzultovaný so sekciami a inštitúciami MŽP SR a následne zaslaný členom pracovných skupín,
 • v septembri a októbri 2017 prebehli druhé stretnutia pracovných skupín, kde bol konzultovaný nultý draft. Na základe konzultácií z týchto stretnutí a pripomienok k nultému draftu pripravil IEP samotný návrh Envirostratégie 2030,
 • 25.10. až 03.11.2017 prebehlo interné pripomienkové konanie,
 • 9.11.2017 bola stratégia schválená poradou vedenia MŽP SR. Členom pracovných skupín bol schválený návrh Envirostratégie 2030 rozoslaný 27.11.2017.

   

Proces strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie 

 • 24.11.2017 začal proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa § 17 ods. 3 zákona č. 24/2006 
 • 23.05.2018 bola vypracovaná a zverejnená správa o hodnotení strategického dokumentu 
 • verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu sa uskutočnilo 04.06.2018 v konferenčnej sále Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava v čase od 13.00 hod.
 • Záverečné stanovisko v rámci SEA procesu bolo vydané 20.08.2018.


Medzirezortné pripomienkové konanie

 

Pozrite a stiahnite si: 

 

Viac informácií o príprave Envirostratégie 2030 získate na kontaktoch Inštitútu environmentálnej politiky:

Pavol Široký, pavol.siroky@enviro.gov.sk, 02-5956 2214

Ján Dráb, , 02-5956 2484