Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Envirostratégia 2030

Stratégia environmentálnej politiky, ktorá je na Slovensku stále v platnosti, bola schválená ešte v roku 1993. Už viac ako 23 rokov nebola aktualizovaná a je neaktuálna. Ministerstvo životného prostredia má ambíciu v roku 2017 pripraviť novú, modernú stratégiu environmentálnej politiky, ktorej prípravu a koordináciu zastreší IEP.

V každej vecnej oblasti budú po identifikácií problémov a v súčasnosti platných cieľov nasledovať rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie (napr. zvýšiť poplatky, sprísniť normy, zlepšiť informovanosť). Tie pripravíme v odborných pracovných skupinách ale aj na základe podnetov od verejnosti. Stratégia nebude obsahovať podrobný akčný plán, ale skôr navrhne základné smerovanie v budúcnosti prijímaných politík na zlepšenie stavu životného prostredia. Či už sa bude v budúcnosti schvaľovať legislatíva, vykonávacie predpisy alebo použitie verejných financií, mali by byť v súlade s cieľmi a opatreniami Envirostratégie 2030.

V priebehu marca a apríla 2017 IEP zorganizoval prvé pracovné stretnutia odborných pracovných skupín delených podľa hlavných zložiek životného prostredia a faktorov, ktoré na ne najviac vplývajú (voda, geológia a envirozáťaže, biodiverzita, pôda a lesy, energie, klíma a ovzdušie a zelená ekonomika a odpady). Na nich sme prezentovali základné ciele, rámec a postup pri vypracúvaní, pripomienkovaní a schvaľovaní Envirostratégie 2030. Z prvých stretnutí nám okrem iného vyplynula potreba rozšíriť obsah o samostatnú kapitolu, ktorá sa bude venovať environmentálnej výchove na rôznych úrovniach. Od členov pracovných skupín sme do dnešného dňa dostali viac ako 70 podkladov a podnetov. Okrem toho sme od 13. februára do konca apríla 2017 zorganizovali verejnú online konzultáciu, kde nám mohla široká verejnosť zaslať svoje odporúčania a podnety. Celkovo sme dostali 729 podnetov.

Momentálne spracúvame analytickú časť, ciele a odporúčania od členov pracovných skupín, ďalších externých konzultantov, ale aj na základe podnetov širokej verejnosti. IEP posudzuje podklady zaslané členmi pracovných skupín na základe toho, či sa vecne týkajú obsahu Envirostratégie 2030 a či dodržali štruktúru a rozsah zadania. Zapracovanie vstupov bude podmienené overiteľnosťou návrhov členov pracovných skupín, ktorú by mali podložiť vlastnými odbornými analýzami  alebo odkazmi na relevantné štúdie, príklady z praxe a pod. Návrhy by mali byť takisto v súlade s národnými a medzinárodnými dlhodobými cieľmi v jednotlivých oblastiach, ak sú také v súčasnosti schválené. IEP zašle členom pracovných skupín prvý draft a následne zorganizuje stretnutia, na ktorých budú konzultované zapracované, ale aj nezapracované časti návrhov. Prvý draft bude následne zverejnený, čím poskytneme priestor vyjadrenie aj širokej verejnosti prostredníctvom online pripomienok. 

Environmentálna stratégia neskôr prejde povinným procesom Strategického environmentálneho posudzovania (SEA), čo je proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre strategické dokumenty. Odborná aj laická verejnosť sa bude môcť vyjadriť k pracovným verziám aj výslednej podobe stratégie na viacerých úrovniach a dostatočnom časovom priestore. Na verejnej participácii a vyhodnocovaní pripomienok verejnosti budeme spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

 

Pozrite a stiahnite si:

 1. Voda (22.8.2017)
 2. Zelené hospodárstvo (18.9.2017)
 3. Pôda a lesy (27.9.2017)
 4. Biodiverzita (28.9.2017)
 5. Energia (2.10.2017)
 6. Klíma a ovzdušie (5.10.2017)

 1. Biodiverzita
 2. Energia
 3. Environmentálna výchova
 4. Geológia
 5. Klíma a ovzdušie
 6. Pôda a lesy
 7. Voda
 8. Zelená ekonomika a odpady

 

Viac informácií o príprave Envirostratégie 2030 získate na kontaktoch Inštitútu environmentálnej politiky:

Pavol Široký, pavol.siroky@enviro.gov.sk, 02-5956 2214

Ján Dráb, , 02-5956 2484

Martin Haluš, riaditeľ IEP, , 02-5956 2415