Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Projekty verejno - súkromného partnerstva (PPP)

Problematiku projektov verejno – súkromného partnerstva (PPP) na Ministerstve životného prostredia SR zastrešuje sekcia environmentálnych programov a projektov.

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Nám. Ľ. Štúra 1
821 35 Bratislava

Jej vybraní pracovníci sú priebežne oboznamovaní s problematikou PPP pričom v rámci projektu posilnenia administratívnych kapacít v oblasti prípravy a implementácie projektov PPP a v oblasti štátnej pomoci bola v roku 2006 zrealizovaná séria školení o PPP pre pracovníkov ministerstva a jeden záverečný workshop k téme PPP, na ktorý boli pozvaní aj zástupcovia Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR. Výstupy z týchto školení  sú vo forme obsiahlych metodických materiálov.

Ministerstvo životného prostredia SR nerealizovalo žiadny projekt formou verejno – súkromného partnerstva, ani v budúcnosti neplánuje vystupovať ako partner v PPP projekte.

Avšak v prípade, ak to legislatíva umožní, Ministerstvo životného prostredia SR nevylučuje možnosť finančne podporiť veľké infraštrukturálne projekty v oblasti technických služieb, vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva z fondov EU.
MŽP SR vydáva odporúčania pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie 2007 – 2013 pre infraštrukturálne projekty realizované v rámci prioritnej osi 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd: Odporúčanie k „Podmienkam pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republikečasť „Špecifické podmienky pre koncesné zmluvy pre PPP projekty“.

Problematike PPP sa aktívne venuje Ministerstvo financií SR, ktoré plní vo vzťahu k PPP projektom viacero funkcií. Bližšie informácie je možné získať na stránke:   http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=6649

Koncom roka 2007 vznikla v Slovenskej republike z iniciatívy súkromného sektoru „Asociácia PPP“ pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektoru. Bližšie informácie je možné získať na stránke: http://www.asociaciappp.sk/?a=pppsk