Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Archív

Pozvánka na výročnú konferenciu programu Stredná Európa 2007 – 2013

Riadiaci organ a Spoločný technický sekretariát programu Stredná Európa Vás pozýva na výročnú konferenciu Programu Stredná Európa pod názvom „Objavovanie Strednej Európy“. Konferencia sa bude konať v dňoch 22. a 23. mája 2012 v meste Halle/SRN. Počas dvojdňového podujatia budú zhodnotené doterajšie výsledky programu ako aj budúce výzvy.
Všetky potrebné informácie, registračný formulár, ako aj program konferencie nájdete na web stránke Programu Stredná Európa: www.central2013.eu/news-events-publications/events/event-detail/article//coming-up-annual-event-2011-in-halle-germany/

Online dotazník - Stredná Európa 2014+

V roku 2011 v rámci programu Stredná Európa začala interná diskusia o budúcnosti nadnárodnej spolupráce vychádzajúc zo Stratégie Európa 2020 a navrhovaného politického rámca pre regionálnu politiku EÚ po roku 2013.
V tejto fáze prípravy budúceho programu Stredná Európa je potrebný Váš názor, aby pripravovaný program naplnil a uspokojil regionálne výzvy a špecifické potreby a aby využil existujúci potenciál pre budúcu spoluprácu v programovom období 2014 - 2020.
Preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý bude dôležitým zdrojom informácií pre prebiehajúcu sociálno-ekonomickú analýzu na území štátov programu Stredná Európa.
Vyplnenie on-line dotazníka zaberie maximálne 10 min a je dostupný aj v slovenskom jazyku. Ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu! Dotazníkový prieskum bude ukončený 20. apríla 2012!Prejdi na on-line dotazník

Fotografická súťaž programu Stredná Európa 2007 – 2013

Radi by sme zároveň vyzvali projektových partnerov zo SR zapojených do implementácie projektov v rámci programu Stredná Európa, aby sa zapojili do fotografickej súťaže svojimi dobrými fotografiami. Fotografie spolu s akronymom projektu, krátkym popisom fotografie a informáciou o copyrighte prosíme zaslať na nasledovný e-mail: . Všetky informácie o súťaži nájdete na stránke programu www.central2013.eu

 

 

 • Prezentácie z Národného Informačného Dňa - 12.02.2009 – Žilina
 • Informácia o druhej výzve na predkladanie projektov OP Stredná Európa
 • Riadiaci orgán programu Stredná Európa vyhlasuje výzvu pre uchádzačov na pozície expertov v oblasti hodnotenia finančnej kapacity vedúcich partnerov
  zo súkromného sektoru zapojených do II. Výzvy na predkladanie projektov v rámci programu Stredná Európa
 • Vyhlásenie výberového konania
 • Národný Informačný Deň - 12.02.2009 - Žilina, Kongresová sála úradu Žilinského samosprávneho kraja
  Súbor dokumentov pre potenciálnych žiadateľov na predkladanie projektov v rámci druhej výzvy tzv. „Balíček pre žiadateľa " je možné stiahnuť z oficiálnej stránky OP Stredná Európa
 • Informácia o druhej výzve na predkladanie projektov
 • Vyhlasenie výberového konania na pozície Projektový Manažér a Finančný Manažér
 • V rámci Operačného programu Stredná Európa 2007-2013 sa v priebehu mesiaca Január 2009 pripravuje vyhlásenie II. výzvy na predkladanie projektov
 • Informácia
 • Formulár pre posúdenie súladu časti projektu, uskutočňovanej projektovým partnerom zo SR, s územnoplánovacou dokumentáciou a s koncepčnými dokumentmi rezortného charakteru
 • Žiadosť o predloženie podkladov potrebných na posúdenie ekonomickej a organizačnej spôsobilosti slovenských projektových partnerov
  ako aj súladu projektu s koncepčnými a strategickými dokumentmi rezortného charakteru - prvá výzva na predkladanie projektov v rámci Operačného programu Stredná Európa 2007-2013
 • External Funding Manager – oznámenie o voľnej pracovnej pozícii na Spoločnom technickom sekretariáte Operačného programu Juhovýchodná Európa– pracovisko v Budapešti– predkladanie žiadostí do 14.4.2008
 • Národný informačný deň
  Pre potenciálnych žiadateľov zo Slovenskej republiky. Informačný deň sa bude konať dňa 18. marca 2008 v budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave
 • Riadiaci orgán Operačného programu Stredná Európa vyhlásil výzvu na predloženie žiadostí pre vytvorenie zoznamu expertov pre odborné hodnotenie projektov v rámci OP Stredná Európa
 • Riadiaci orgán Operačného programu Stredná Európa vyhlásil výzvu na predloženie žiadostí pre vytvorenie zoznamu expertov v oblasti štátnej pomoci pre OP Stredná Európa
 • V rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU STREDNÁ EURÓPA 2007-2013 bola dňa 3. marca 2008 otvorená prvá výzva na predkladanie projektov
 • V rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU STREDNÁ EURÓPA 2007-2013 bola dňa 3. marca 2008 otvorená prvá výzva na predkladanie projektov
 • Semináre pre vedúcich žiadateľov - 26.-27. marec 2008 Praha, 31. marec – 1. apríl 2008 – Wroclav, 3. – 4. apríl 2008 Bled