Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ a SR

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)


»Eur-Lex«       

1. 

v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite
na »EUR-LEX«,
  2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
  3. vyberte si napr. Search by document number a do
kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

 

 • Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1447/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1260/1999, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1105/2003 z 26. mája 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1260/1999, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch
 • Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č.1783/1999 z 12. júla 1999 o Európskom fonde pre regionálny rozvoj
 • Nariadenie Rady (ES) č.438/2001 zo dňa 2. marca 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č.1260/1999 pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2355/2002 z 27. decembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 438/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2001 z 2. marca 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia rady (ES) č. 1260/1999 týkajúce sa postupu na vykonávanie finančných úprav pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov
 • Nariadenie Komisie (ES) č.1159/2000 z 30. mája 2000 o opatreniach pre informovanosť a publicitu, ktoré majú vykonať členské štáty, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000 z 28. júla 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1145/2003
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2003 z 27. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000, pokiaľ ide o pravidlá oprávnenosti výdavkov pre operácie spolufinancované zo štrukturálnych fondov
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1681/94 z 11. júla 1994 o nezrovnalostiach a navracaní chybne vyplatených čiastok v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a o organizácií informačného systému v tejto oblasti