Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Všeobecné informácie o programe LIFE III

Všeobecné inforácie o programe LIFE III

Hlavným cieľom Finančného nástroja európskeho spoločenstva pre životné prostredie - programu LIFE je podporovať aktivity, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie a prispievať tak k implementácii, aktualizácii a rozvoju environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva. V rámci EÚ program funguje od roku 1992 a spolufinancuje aktivity v troch podprogramoch: LIFE – Príroda (Nature), LIFE - Životné prostredie (Environment), LIFE - Tretie krajiny (Third countries).

V priebehu I. fázy programu (1992 - 1995) bolo na projekty vyčlenených 400 mil. EUR, v II. fáze (1996 - 1999) 450 mil. EUR. V súčasnosti sa uzatvára tretia etapa programu - LIFE III, ktorá mala dobu trvania od roku 2000 do 2004. Na toto obdobie bolo pre program LIFE III Európskou komisiou vyčlenených 640 mil. EUR, z toho 47 % na LIFE - Príroda, 47 % na LIFE - Životné prostredie a 6 % na LIFE - Tretie krajiny.
Vzhľadom na nové pravidlá fungovania finančných nástrojov EÚ po r. 2007 sa EK rozhodla predĺžiť LIFE III o dva programovacie roky, teda do r. 2006. Na obdobie 2005 - 2006 je k dispozícii 317 mil. EUR.

LIFE - Príroda - zameranie programu:

LIFE - Životné prostredie - zameranie programu:

  • podpora pilotných, demonštračných projektov s cieľom preklenúť medzeru medzi výskumom a vývojom a uvedením výsledkov výskumu do praxe a na trh (nie výskum samotný)
  • podpora inovatívnych projektov, pričom inovácia navrhovanej technológie, techniky, metódy alebo prístupu k problematike je chápaná v celoeurópskom meradle

Oblasti zamerania projektov pre LIFE - Životné prostredie:

  • trvalo udržateľný územný rozvoj - tvorba a podpora realizácie trvalo udržateľných dopravných plánov miest, implementácia integrovaného environmentálneho manažmentu v mestách, inovatívne riešenia na znižovanie znečistenia ovzdušia
  • trvalo udržateľné využívanie povrchových a podzemných vôd - znižovanie negatívneho dopadu poľnohospodárskych a lesníckych činností na kvalitu vôd, vylepšenie nakladania s odpadovými vodami
  • minimalizácia negatívnych vplyvov hospodárskych aktivít na životné prostredie - aktivity zahrnuté v smernici IPKZ, podpora aktivít na odstránenie prekážok v rozvoji čistých technológií nezahrnutých do smernice IPKZ, vývoj inovatívnych techník alebo metód vedúcich k výraznej a merateľnej redukcii emisií skleníkových plynov, inovatívne uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie pre výrobné podniky
  • prevencia vzniku, opätovné použitie, zhodnocovanie a recyklácia odpadov - prevencia vzniku odpadov prostredníctvom ovplyvňovania ich produkcie a spotreby, znižovanie rizík súvisiacich s nebezpečnými látkami v produktoch, demonštrácia prijateľnosti systému opätovného používania odpadov na trhu, tvorba inovatívneho systému opätovného používania odpadov súvisiaceho so súčasnými požiadavkami trhu, vývoj inovatívneho systému pre efektívnejšie triedenie odpadov, odstránenie technických prekážok a demonštrácia nových spôsoboch využitia recyklovaných materiálov
  • znižovanie negatívnych vplyvov vyrábaných produktov a poskytovaných služieb na životné prostredie - inovatívny environmentálny dizajn vyrábaných produktov a ponúkaných služieb, znižovanie negatívnych dopadov vyrábaných produktov a ponúkaných služieb na životné prostredie počas ich používania

Novinkou pre programovacie obdobie 2005-2006 je možnosť získať finančnú podporu v rámci LIFE - Životné prostredie na tzv. prípravné projekty. Cieľom týchto projektov je tvorba a podpora implementácie novej environmentálnej legislatívy EÚ súvisiacej predovšetkým s cieľmi a prioritnými oblasťami zamerania v 6. Environmentálnom akčnom programe. Od demonštračných projektov sa odlišujú tým, že sa v nich vyžaduje medzinárodný dosah projektu a nevyžaduje sa inovácia, demonštratívnosť a potenciál ďalšieho šírenia výstupov projektu. Bližšie informácie o prípravných projektoch môžete nájsť tu, alebo na oficiálnej stránke programu LIFE.

Oblasti zamerania prípravných projektov sú nasledovné:

  • klimatické zmeny
  • čisté technológie
  • územné plánovanie

LIFE - Tretie krajiny - je zameraný na podporu projektov v pobaltských a stredomorských krajinách a na Slovensku neprebieha.