Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/035325/Kr

Žiadateľ: Obec Kláštor pod Znievom,vo veci: ošetrenia CHS Lipa pri kostole v Kláštore pod Znievom.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže