Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SK-OSZP-2014/001753

Dovoľujeme si Vás upovedomiť o začatom správnom konaní vo veci udelenia súhlasu podľa §6 ods.2, zák.č. 543/2002Z.z.., na zásah do  biotopu europského významu  pre spoločnosť LOM Ondava.sr.o. , Bardejov.

 

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania

Predmet konania

OU-SK-OSZP-2014/001753

27.01.2014

28.01.2014

7dní

Spoloč. LOM ONDAVA s.r.o. Bardejov požiadala o udelenie súhlasu na zásah do biotopu v zmysle § 6 ods. 2) podľa zák. č. 543/2002.Z.z. Lokalita lomu( par. č. 742/5) v k. ú. Vyšný Orlík sa nachádza v území evdovaného biotopu európskeho významu Ls 5.1 (9130) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy.