Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/00359

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku parc.č. KN-C 3595, druh pozemku- ostatné plochy a na pozemku parc.č. KN-C 387/24 druh pozemku- trvalé trávne porasty, za hranicami zastavaného územia obce Krásnohorské Podhradie. Predmetné pozemky
sa nachádzajú na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 17. 02. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.