Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/014182

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č.12, 937 01 Želiezovce na parcelách CKN č. 3960/49, 3966/16 v k.ú. Rimavská Sobota   

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže