Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/7937-VIT

Žiadosť Igora Nahálku, Východná 484 o súhlas na výrub cca 10 ks stromov na p.č. KN-E 6123/1 v k.ú. Východná.