Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2014/00116

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Obec Ochtiná, Ochtiná č.52, 049 35 Ochtiná

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrekovca opadavého s obvodom kmeňa 138 cm, meraným vo výške kmeňa 130 cm nad zemou a 1 ks smreka obyčajného s obvodom kmeňa 134 cm, ktoré rastú na pozemku parc.č. KN-C 317, druh pozemku ostatná plocha, v zastavanom území obce Ochtiná (cintorín), podľa výpisu z LV č. 509 vo vlastníctve Obce Ochtiná. Pozemok sa nachádza na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 14.1.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.