Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/579/Ryb

Žiadosť o výnimku zo zákazov uvedených v § 15 a súklas k výskumu v zmysle § 56 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, za účelom funistického výskumu PR Šujské rašelinisko. Žiadateľ: Erika Igondová, Katedra krajinnej ekológie PrifUK, 842 15  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže