Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/02077

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia v Poprade upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad, alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 


Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

 

 

2012/02077

 

 

26.11.2012

 

 

11.12.2012

 

 

7 dní

 

Žiadosť od Doc. MUDr. Vincenta Ondrušeka CSc, Cyklistická 7, 040 01 Košice o vydanie súhlasu na výrub stromov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na parcele č. 2144/24 evidované ako druh pozemklu zastavané plochy a nádvoria, okres Poprad, obec Štrba a v k.ú. Štrba pri rekreačnej chate.