hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Lepší odpadový systém a čistejšie ovzdušie. Aj o tomto dnes rokovali poslanci parlamentu

Balíkom zákonov envirorezortu sa dnes zaoberali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Aplikačná novela zákona o odpadoch, efektívnejšie informovanie o smogových situáciách, prísnejšie pravidlá a lepšia kontrola stredne veľkých spaľovacích zariadení, ale aj nízkoemisné zóny či zjednotenie nahlasovania údajov do národného registra znečisťovania od prevádzkovateľov. Aj o týchto bodoch, ktoré sú dôležité z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia ľudí, dnes rokovali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Sériu zákonov z dielne ministerstva životného prostredia už začiatkom leta schválila vláda SR.

Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania aplikačnú novelu zákona o odpadoch. Tá sprehľadní, zjednoduší a zefektívni systém odpadového hospodárstva. Taktiež sprísni jeho dodržiavanie. Zavádza totiž pokuty pre Organizácie zodpovednosti výrobcov, ak nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber. Inými slovami, ak obec poctivo triedi, no nemá kam vytriedený odpad dávať, je to chyba OZV a porušenie zákona.

Zmeny nastanú aj v prípade drobného stavebného odpadu. Konkrétne obce budú mať na výber zaviesť množstvový zber tohto druhu odpadu – to znamená, že výška poplatku bude priamo úmerná množstvu vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo obce budú môcť zaviesť paušálny poplatok za tento odpad, tak ako to bolo podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch. Obec tak bude mať možnosť vybrať si taký systém, ktorý bude pre ňu a jej obyvateľov najvhodnejší.
Aplikačná novela zákona o odpadoch zároveň implementuje nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o eliminácii používania ortuti a odstraňuje nedostatočnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Zákonodarcovia sa v prvom čítaní zaoberali aj novými opatreniami v boji za čistejšie ovzdušie. Tie zavádza novela zákona o ovzduší, ktorá zároveň zosúlaďuje slovenskú legislatívu v európskymi právnymi normami v oblasti ochrany ovzdušia. Novela zákona má zabezpečiť efektívnejšie informovanie o smogových situáciách. Podľa nových pravidiel majú o nej informovať aj verejnoprávne médiá. Pokiaľ v niektorých regiónoch vznikne smogová situácia, Slovenský hydrometeorologický ústav vydá výstrahu. Verejnoprávne médiá budú o vydanej výstrahe informovať ľudí najneskôr do dvoch hodín od jej doručenia. Pokiaľ sa smogová situácia nezmení, tak výstrahu zopakujú najmenej dvakrát denne. A to ráno do 07:00 a popoludní po 17:00.

Zmeny sa majú dotknúť aj stredne veľkých spaľovacích zariadení s tepelným príkonom od 1 MW až 50 MW. Pre spaľovacie zariadenia s celkovým tepelným príkonom 5 MW a viac začnú platiť prísnejšie emisné limity od roku 2025. Zariadenia s príkonom 1MW až 5 MW sa budú musieť zosúladiť do roku 2030. Pre jestvujúce zariadenia, ako sú teplárne, kompresorové stanice na distribúcie plynu a kotly na biomasu, bude možné využívať prechodné opatrenia. Efektívnejšie majú byť aj kontroly v týchto prevádzkach. Novela totiž zavádza novú povinnosť pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia vykonávať monitorovací program pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia.

Nová legislatíva umožní obciam zriadiť nízkoemisné zóny. Jej cieľom je znížiť emisie z dopravy a zlepšiť tak kvalitu ovzdušia v mestách a obciach. Povolený vjazd do nej budú mať len vozidlá od určitej emisnej triedy. Vozidlá budú musieť byť označené plaketou s vyznačením emisnej triedy. Konkrétne pravidlá si určí mesto alebo obec všeobecne záväzným nariadením. Aby vyhláseniu nízkoemisnej zóny nič nebránilo, nová legislatíva novelizuje viacero ďalších zákonov. Napríklad zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách alebo zákon o obecnej polícii. Podrobnosti o emisných plaketách budú upravené vyhláškou Ministerstva vnútra SR. Novelu do druhého čítania posunulo 118 poslancov.

Do tretice poslanci parlamentu dnes 121 hlasmi schválili návrh novely zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí. V tejto novele zákona sú zapracované požiadavky vyplývajúce z praxe pri zhromažďovaní údajov od prevádzkovateľov a spravovaní národného registra znečisťovania.
Na záver poslanci schválili aj návrh uznesenia s Kigalským dodatkom k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. Za tento návrh zahlasovalo 127 poslancov.