hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda dala zelenú koncepcii rozvoja geologického výskumu a geologického prieskumu

ilustračný obrázok

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vykonáva v zmysle geologického zákona geologický výskum a prieskum územia Slovenska

 

Efektívnejšie a účinnejšie využívanie poznatkov geológie je hlavným cieľom Koncepcie geologického výskumu a prieskumu územia Slovenskej republiky. Iniciatívny materiál z dielne envirorezortu dnes schválila vláda SR.

Bez poznania geologickej stavby územia nie je možné dosiahnuť udržateľný hospodársky alebo sociálny rozvoj. „Chrániť môžeme iba to, čo poznáme. Práve geologické poznatky a ich rozumné používanie môžu významne prispieť k tomu, aby sme sa k prírode správali zodpovednejšie,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Dôkladné poznanie geologického prostredia dokáže eliminovať prípadné škody spôsobené prejavmi extrémneho počasia. „Na ministerstve presadzujeme názor, že prevencia je omnoho lacnejšia ako hasenie vzniknutých dôsledkov. Žijeme v období klimatickej zmeny, ktorej prejavom sú aj čoraz častejšie vyskytujúce sa zosuvy pôdy. Tie ohrozujú nielen majetok, ale aj životy obyvateľov,“ doplnil minister životného prostredie.

Úlohou koncepcie je zvyšovať úroveň poznania geologickej stavby územia, podporovať geologický výskum, hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum s cieľom chrániť životné prostredie a v konečnom dôsledku aj zdravie ľudí. Nezastupiteľné miesto v geologickom výskume majú geologické mapy. Tie sú zdrojom podkladov na riešenie ekonomických a vedeckých potrieb spojených s geológiou. Koncepcia navrhuje pokračovať v podrobnom geologickom mapovaní Slovenska.

Geologický výskum a geologický prieskum slúži aj pre potreby iných rezortov – najmä hospodárstva, dopravy, školstva, zdravotníctva či obrany. Podľa koncepcie by sa mala účinnejšie využívať geotermálna energia, a to nielen na rekreačné účely. Je to stále nedostatočne využívaný zdroj tepelnej energie. Geotermálne pramene sú súčasťou prírodného bohatstva a svojim potenciálom predstavujú dôležitý spôsob, ktorý zabezpečí prechod na moderné nízkouhlíkové hospodárstvo.

Na Slovensku sú v súčasnosti 4 mestá, kde sa využíva na verejné vykurovanie geotermálna energia. Ide o Veľký Meder, Galantu, Šaľu a Sereď „Je to obrovská príležitosť pre samosprávy a aj súkromné spoločnosti. Lebo pokiaľ sa budeme všetci držať princípu, že rozvoj musí kráčať ruka v ruke s citlivým využívaním prírodných zdrojov, budeme mať postarané nielen o živobytie na dlhé roky, ale ostane nám aj pekné prostredie a kus prírody zanecháme aj ďalším generáciám,“ uzavrel minister László Sólymos.

Neoddeliteľnou súčasťou koncepcie je Geologický informačný systém, ktorý spravuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Určený je nielen pre riešiteľov geologických úloh, študentov stredných a vysokých škôl, pracovníkov štátnej a verejnej správy, ale pre každého, kto sa zaujíma o životné prostredie a geológiu. Poskytuje dôležité informácie napríklad o zosuvných územiach, čerpajú z neho aj okresné úrady alebo samosprávy pri zostavovaní územných plánov.

Schválená koncepcia považuje za dôležité pokračovať aj v riešení problematiky environmentálnych záťaží a v zabezpečovaní podrobného prieskumu na najrizikovejších lokalitách. Toto neželané dedičstvo minulosti, najmä z obdobia socializmu, predstavuje závažné riziko nielen pre životné prostredie, ale aj zdravie ľudí. Ich odstraňovanie patrí medzi priority ministerstva životného prostredia.