hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia envirorezortu na výzvu My sme les

ilustračný obrázok

Národné memorandum o lese zo septembra tohto roka sa výrazne prekrýva s cieľmi kampane.

Ministerstvo životného prostredia SR považuje výzvu My sme les za pozitívny príspevok k diskusii o ochrane prírody na Slovensku. Popis situácie v našich najvzácnejších lesoch, ale aj naznačené riešenia vníma envirorezort podobne. Ilustruje to Národné memorandum o lese, rámcový dokument pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov. Práve memorandum sa v cieľoch i načrtnutých riešeniach výrazne prekrýva s Desatorom výzvy My sme les.

Národné parky potrebujú väčšiu a účinnejšiu ochranu. Je najvyšší čas si ujasniť ako vnímame naše lesy. Či ide len o zásobáreň dreva. Alebo naopak predstavujú priestor pre ochranu vzácnych druhov, príležitosť pre zdravý relax ľudí a rozvoj cestovného ruchu často v najmenej rozvinutých okresoch,“ vyhlásil ešte v septembri minister životného prostredia László Sólymos.

Prvú verziu materiálu minister životného prostredia osobne predložil ministerke pôdohospodárstva už koncom septembra, o čom informoval aj na tlačovej konferencii. Stalo sa tak ešte v čase pred samotným spustením kampane My sme les. Minister László Sólymos sa zhoduje s ochranármi aj v názore, že ochrana lesov pri dnešnom nastavení legislatívy je nadrezortnou úlohou.

Kým pri desatore aj memorande ide o rámcové vyhlásenia, envirorezort zároveň intenzívne pracuje aj na konkrétnych krokoch ako spoločné ciele výzvy a ministerstva pretaviť do reality. Už koncom septembra ministerstvo avizovalo zámer novelizovať zákon o ochrane prírody a predstavilo jeho nosné piliere. A ďalšie kroky čoskoro rezort predstaví v strategickom programovom dokumente pre životné prostredie na Slovensku pod názvom Envirostratégia. Na dokumente sa pracuje už niekoľko mesiacov a jeho prvá verzia bude zverejnená v najbližších týždňoch.

Niektoré spoločné ciele výzvy My sme les, Národného memoranda o lese a Envirostratégie

 

Rovnováha medzi ochranou lesov, hospodárením v lesoch a pri rozvoji regiónov

Čo hovorí Desatoro pre les: Ťažbu dreva a iné prírodu poškodzujúce činnosti vykonávané úzkymi záujmovými skupinami v národných parkoch by mal nahradiť prírodný cestovný ruch a turizmus, ktorý by priniesol potrebný rozvoj regiónom a umožnil ľuďom vidieť a zažiť divokú prírodu.

Čo hovorí Memorandum o lese: V oblastiach s chránenými územiami presadzovať a aktívne podporovať rozvoj regiónov založený na ich ekonomickom potenciáli pre rekreáciu a cestovný ruch, za súčasného rešpektovania chránených území, ich poslania a prírodných hodnôt, ktoré chránia.

 

Šetrné hospodárenie v lese

Čo hovorí Desatoro pre les: Vo všetkých lesoch - aj mimo národných parkov je potrebné hospodáriť šetrne, aby plnili aj iné úlohy ako je produkcia dreva.

Čo hovorí Memorandum o lese: Za účelom celkového zlepšenia stavu lesov na Slovensku podporovať zavedenie princípov a postupov zodpovedného lesného hospodárenia do plánov obhospodarovania lesov na Slovensku.

Čo nájdeme v Envirostratégii:  Lesníci budú motivovaní na prechod k prírode blízkemu hospodáreniu. S cieľom dosiahnuť udržateľnú ťažbu dreva bude presadzované šetrnejšie hospodárenie v lesoch, obmedzí sa vysádzanie neprirodzených drevinových monokultúr a holorubný a veľkoplošný spôsob ťažby, podporí sa zvýšenie diverzity a uprednostní sa pestovanie a výsadba pôvodných druhov drevín a iných rastlín.

 

Bezzásahové územia

Čo hovorí Desatoro pre les: Pre zabezpečenie ochrany prírodného dedičstva je nevyhnutné ponechať najmenej 5 % z rozlohy Slovenska bez zásahov človeka.

Čo nájdeme v Envirostratégii: Jadrovú zónu národných parkov budú tvoriť územia bez zásahov človeka, ktorých rozloha do roku 2025 dosiahne 50 % celkovej rozlohy každého národného parku a 75% tejto rozlohy do roku 2030. Pri dnešnej výmere národných parkov by 75 % percent predstavovalo 4,96 percenta územia.

 

NIE škodlivým zásahom človeka

Čo hovorí Desatoro pre les: Slovensko je výnimočné vďaka nádhernej prírode a my chceme, aby to tak zostalo - bez ohrozujúcich a škodlivých zásahov človeka.

Čo hovorí Memorandum o lese: Zabezpečiť prísnu ochranu pralesov na území Slovenska tak, aby bol v týchto územiach umožnený prirodzený vývoj ekosystémov, bez zásahu človeka.

Čo nájdeme v Envirostratégii: Ťažba mimo hospodárskych lesov a na územiach s aktívnym manažmentom bude podriadená biotopovým a ekologickým nárokom druhov a biotopov, pre ktorých ochranu boli dané územia vyhlásené za chránené.

 

Nadradenosť ochrany prírody pred ekonomickými záujmami

Čo hovorí Desatoro pre les: Nikto nemá právo prisvojovať si a ničiť prírodné bohatstvo pre svoj osobný prospech. Najvýznamnejšie a najhodnotnejšie prírodné dedičstvo predstavujú národné parky.

Čo hovorí Memorandum o lese: Presadzovať dôslednú ochranu národných parkov a ďalších chránených území, tak aby v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny bol v týchto územiach záujem ochrany prírody nadradený nad ostatné záujmy.

 

Čo nájdeme v Envirostratégii:  Programy starostlivosti o lesy budú povinne obsahovať podmienky na ochranu druhov živočíchov, rastlín, húb a ich biotopov, a to pre každý jednotlivý porast, kde je to relevantné vzhľadom na zákon o ochrane prírody a krajiny. V procese schvaľovania programu starostlivosti o les bude záväzné vyjadrenie orgánu ochrany prírody.

 

Úplné znenie memoranda