hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ako postupovať v prípade výskytu inváznych druhov živočíchov – nutrie vodnej? Podľa platnej legislatívy kto a akým spôsobom má konať?

Nutria vodná patrí medzi invázne druhy živočíchov. Je zaradená na zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Európskej únie. Znamená to, že tento druh je zakázané držať, prepravovať, dovážať, rozmnožovať, vymieňať, obchodovať s ním alebo ho vypustiť do životného prostredia. Uvedené obmedzenia platia vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Podľa platnej legislatívy v tejto oblasti je vlastník alebo správca pozemku povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku a starať sa o pozemok tak, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu inváznych druhov na iné pozemky. Súčasne platí povinnosť odstraňovania inváznych nepôvodných druhov živočíchov, ktoré sú zverou, pre užívateľov poľovného revíru. Nakoľko nutria vodná je zverou v zmysle legislatívy na úseku poľovníctva, jej odstraňovanie je povinnosťou užívateľa príslušného poľovného revíru. Odstraňovanie inváznych živočíchov môže vykonávať odchytom alebo usmrtením.

Odstraňovanie inváznych druhov, ktoré sú živočíchmi môžu vykonávať aj osoby, ktorým táto činnosť bola povolená Ministerstvom životného prostredia SR. V súčasnosti je jediným držiteľom takéhoto povolenia Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, ktorá túto činnosť môže vykonávať na celom území Slovenska. Správu inváznych jedincov inváznych druhov (obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce), ktoré sa stali majetkom štátu (odchytené, zhabané, zaistené, odovzdané jedince) vykonáva Národná zoologická záhrada v Bojniciach.

Čo sa týka prikrmovania týchto živočíchov, takéto konanie považujeme za nezodpovedné.

Nutria vodná bola do Európy dovezená z Južnej Ameriky ako chovný kožušinový druh začiatkom dvadsiateho storočia. V minulosti dochádzalo často k únikom chovaných jedincov do prírody a v posledných dekádach storočia sa začala objavovať vo voľnej prírode už aj na Slovensku kde sa úspešne adaptovala na život v prostredí močiarov, vodných nádrží, rybníkov a riek. Nutria vodná je zaradená na zoznamu 100 najhorších inváznych druhov podľa IUCN (Medzinárodný zväz ochrany prírody), a to najmä kvôli poškodzovaniu mokraďových a pobrežných biotopov. Väčšie množstvo jedincov nutrie vodnej dokáže spásť pobrežnú vegetáciu a rozhrabať brehy, čím prispieva k erózii, najmä na sypaných hrádzach.