hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OP KŽP - zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 76. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

Alokácia predmetnej výzvy je aktuálne 500 000 EUR z Kohézneho fondu, avšak táto alokácia je iba dočasná. Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje alokáciu navýšiť, na predpokladanú výšku 5 000 000 EUR (zo zdrojov EÚ) v súlade s aktuálne platným indikatívnym harmonogramom vyhlasovania výziev a to po schválení zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rámci predmetnej výzvy bude podpora zameraná výlučne na tvorbu informačných nástrojov pre zber údajov, monitorovanie, hodnotenie a riadenie v oblasti vôd, pričom predkladané projekty budú musieť byť v súlade s platným Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2022-2027.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú výlučne tieto subjekty:

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.