hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pozvánka na odborný seminár na tému: „Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení“

ilustračný obrázok

Vážené dámy a vážení páni,

pozývame Vás na odborný seminár s názvom „Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení“, ktorý organizujeMinisterstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Seminár sa uskutoční dňa 12.09.2023 na Technickej univerzite vo Zvolene, Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra, Študentská 1734/17, Zvolen.

Vašu účasť, prosíme potvrdiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára dostupného na: https://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Prezentácie na stiahnutie:

 

Uzávierka prihlášok: predĺžené do 07.09.2023.

Seminár je zameraný nie len na otázky a možnosti nakladania so zrážkovou vodou, prezentáciu príkladov z praxe a diskusiu o možnostiach zlepšenia stavu v nakladaní so zrážkovou vodou, ale aj na možnosti získania finančnej podpory pre vodozádržné opatrenia, ktoré priblížia zástupcovia z Envirofondu, MIRRI (Program Slovensko) a tiež z MŽP SR (Program Slovensko – pripravovaná výzva).

Seminár je zameraný na otázky a možnosti nakladania so zrážkovou vodou, financovania vodozádržných a adaptačných opatrení v sídlach, prezentácie príkladov z praxe a diskusie o možnostiach

zlepšenia stavu v nakladaní so zrážkovou vodou. Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Termín a miesto konania

12. septembra 2023, Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra, Študentská 1734/17, Zvolen

Registrácia

Registrácia účastníkov: v čase od 8.30 - 9.30 hod. (prezenčne)

minimálne 30 minút pred začiatkom seminára (on-line)

Trvanie seminára: 9.30 - 15.00 hod.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú zástupcovia obcí, štátnej vodnej správy, odborníci na vodné hospodárstvo a plánovanie, zástupcovia správcov vodných tokov, krajinných architektov, mimovládnych organizácií a konzultačných spoločností aktívnych v tejto

oblasti.

Prihlasovanie na seminár

Prihlasovanie na seminár je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára dostupného na tomto linku. Prihlasovanie bude prebiehať do: 05. 09. 2023.

V prípade otázok kontaktujte: Ing. Ľubicu Koreňovú, e-mail: lubica.korenova@sazp.sk, tel. 048/4374 153

Ing. Beátu Kročkovú, e-mail: beata.krockova@sazp.sk, tel. 048/4374 152

 

Program seminára

8.30 – 9.30 h Registrácia účastníkov/ Občerstvenie

9.30 – 9.50 h Otvorenie seminára

Zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia, Ing. Roman Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR

9.50 – 10.20 h Udržateľný manažment zrážkových vôd v sídlach – základné rámce a príklady

Ing. Zuzana Hudeková, PhD., krajinná architektka, Únia miest SR, Odolné sídliská

10.20 – 10.50 h Zelené strechy a adaptačné opatrenia v intraviláne

Ing. Branislav Siklienka, prezident Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru a riaditeľ spoločnosti Sky Gardens „zelená strecha“

10.50 – 11.20 h Sprísnené požiadavky na nakladanie s vodami z povrchového odtoku v intraviláne mesta Bratislava

Ing. Ján Dobiaš, vedúci odboru vodohospodárskeho rozvoja a plánovania, OZ Povodie Dunaja, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

11.20 – 11.50 h Vsakovanie a filtrácia dažďovej vody – praktické príklady, legislatívne otázky

Ing. Martin Maršalko, Ekodren, dažďové systémy

11.50 – 12.45 h Prestávka/ Občerstvenie

12.45 – 13.10 h Možnosti a spôsoby financovania vodozádržných a adaptačných opatrení v sídlach z prostriedkov Envirofondu

Ing. Marek Macík, riaditeľ odboru koordinácie a metodiky, Envirofond, Ing. Lucia Vrábľová, Envirofond

13.10 – 13.35 h Možnosti a spôsoby financovania opatrení zelenej a modrej infraštruktúry v sídlach z prostriedkov Programu Slovensko (stratégie územného rozvoja)

Mgr. Eduard Donauer, riaditeľ odboru strategického plánovania rozvoja, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

13.35 – 14.00 h Možnosti a spôsoby financovania vodozádržných a adaptačných opatrení v sídlach z prostriedkov Programu Slovensko (pripravovaná výzva)

Mgr. Zdenka Kurčíková, odbor programovania a riadenia programovania, Ministerstvo životného prostredia SR

14.00 – 14.30 h Závery seminára a diskusia s prednášajúcimi

Martina Paulíková, WWF Slovensko

14.30 – 15.00 h Exkurzia – Spôsoby riešenia využitia dažďovej vody v areáli Technickej univerzity vo Zvolene

doc. Ing. Tomáš Lepeška, PhD., Technická univerzita vo Zvolene

Zmena programu vyhradená.

Moderuje: Martina Paulíková, WWF Slovensko