domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Na zelené vodozádržné opatrenia pôjde z OP KŽP ďalších 10 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť v poradí už 62. výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia za 10 mil. eur z Kohézneho fondu na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Podporené budú projekty, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Tie sa prejavujú predovšetkým vo forme sucha a letných horúčav.

Do výzvy sa môžu zapojiť subjekty verejnej správy, združenia právnických osôb, združenia fyzických osôb, združenia fyzických a právnických osôb, ale aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vrátane cirkví a náboženských spoločností. Ide o otvorenú výzvu – to znamená, že žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Schvaľovanie prebieha systémom hodnotiacich kôl, ktoré sa uzatvárajú v intervale 4 mesiacov.

Predmetom poskytovanej podpory bude najmä: 

  • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
  • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
  • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
  • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
  • realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
  • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami),
  • výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
  • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 25-tisíc eur, pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie nesmie prekročiť 200-tisíc eur. Žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero vodozádržných opatrení.

Výzva s poradovým číslom 62 je pokračovaním 40. výzvy zameranej na vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Podmienky poskytnutia príspevku v rámci 62. výzvy boli upravené v nadväznosti na zmeny vykonané v Operačnom programe Kvalita životného prostredia, ako aj v súvislosti s lepším zacielením na aktuálne potreby v oblasti vodozádržných opatrení zameraných na adaptáciu na zmenu klímy. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.