hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Medzinárodné sympózium o inovatívnych toxikologických prístupoch s účasťou OECD, ECHA a EFSA

ilustračný obrázok

Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX organizujú v máji vedecké sympózium, ktoré bude diskutovať implementáciu inovatívnych a medzinárodne uznávaných prístupov k hodnoteniu toxicity látok, pri ktorých nie sú potrebné testy na laboratórnych zvieratách. Podujatie spojí uznávaných expertov a expertky globálneho i európskeho formátu. Na podujatí budú prednášať aj odborníčky z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Podujatie s názvom „Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feedsa uskutočníonline v dňoch 24. – 25. mája 2021. Hnacím motorom pre organizáciu sympózia bola potreba šírenia aktuálnych informácií o tzv. alternatívnych metódach a inovatívnych prístupoch, ktoré obmedzujú alebo úplne nahrádzajú používanie zvierat v toxikologických štúdiách. Jednoznačným cieľom podujatia jezvýšiť expertnú úroveň vedy a výskumu v oblasti praktickej implementácie alternatívnych metód, schválených v oficiálnych usmerneniach OECD.

 

Dnes dokážeme mnohé testy, ktoré sa dlhé roky vykonávali na laboratórnych zvieratách, nahradiť inovatívnymi metódami, pri ktorých sa zvieratá nepoužívajú. Tieto metódy sú založené napríklad na využití bunkových a tkanivových kultúr (tzv. in vitro systémy), organoidoch na mikrofluidických čipoch, ale aj na pokročilých počítačových simuláciách a databázach. Najčastejšie sa jedná o kombinácie týchto prístupov. V minulosti sa im hovorilo aj alternatívne metódy, no tento pojem sa používa čoraz menej. Inovatívne stratégie hodnotenia toxicity látok totiž prispievajú nielen k náhrade laboratórnych zvierat, ale v konečnom dôsledku aj k lepšej ochrane ľudí,” vysvetľuje Dr.rer.nat. Ing. Helena Kanďárová, ERT, podpredsedníčka Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX a odborná garantka sympózia. Zároveň dodáva:„Na úspešnom zavedení inovatívnych toxikologických metód do praxe usilovne pracujú inštitúcie na celosvetovej, európskej i národnej úrovni. Vďaka tomu sa dnes už v mnohých prípadoch testy na zvieratách nepoužívajú alebo sú výrazne obmedzené. Vývojv tejto oblastinapreduje obrovským tempom, a preto vedecko-výskumná obec, ako aj organizácie aktívne v tvorbe a implementácii noriem, musia byť kontinuálne informované o aktuálnom dianí. Sympózium takéto informácie poskytne.”

Udalosť spojíúčastníkov a účastníčky so špičkovými vedcami a vedkyňami z OECD, Európskej chemickej agentúry (ECHA) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Diskusie o používaní alternatívnych metód v strednej a východnej Európe sa zúčastnia odborníci a odborníčky z výskumných a vedeckých inštitúcii zo Slovenska a okolitých štátov.
„Uvedomujeme si, že teória je veľmi dôležitá. No považujeme za mimoriadne prínosné, keď teoretické poznatky previazané s praxou. Preto sme sa rozhodli druhý deň sympózia venovať praktickým ukážkam. Účastníci a účastníčky tak budú vidieť, ako sa pracuje so softvérmi a databázami OECD a EFSA. Tie je možné využiť aj pri testovaní toxicity potravín a krmív. Ukážka práce s validovanými in vitro metódami a praktické ukážky in silico modelovania uľahčia správnu interpretáciu výsledkov. Všetkých odborníkov a odborníčky, ktorí pracujú v tejto oblasti alebo o ňu majú záujem, srdečne pozývame na sympózium,dodáva na záver MUDr. Katarína Kromerová, poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR.

 

Organizácia medzinárodného podujatia je umožnená vďaka finančnému príspevku v rámci spolufinancovania spoločných projektov SR a OECD, schváleného Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj vďakaEFSA, ktorý má záujem o podporu používania inovatívnych prístupov v toxikológii potravín a krmív.
Viac informácií, online registračný formulár a pokyny na zasielanie posterových abstraktov nájdete na webovej stránke sympózia.


Odbor bezpečnosti potravín MPRV SR a Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX
Odbor bezpečnosti potravín MPRV SR zabezpečuje výkon Národného kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA a ďalších 8 kontaktných bodov s európskou i medzinárodnou pôsobnosťou. Vykonáva tiež niektoré legislatívou dané činnosti v oblasti úradnej kontroly, uvádzania GMO potravín a krmív na trh a organizuje vybrané národné i medzinárodné odborné podujatia v oblasti bezpečnosti agropotravinového reťazca.

Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX je občianske združenie toxikológov, registrované pod Slovenskou akadémiou vied. SETOX organizuje národné i medzinárodné podujatia v oblasti toxikológie, vedie Slovenskú národnú platformu (SNP 3Rs) pre propagáciu alternatívnych metód a princípov 3R a podieľa sa na rozvoji vzdelávania slovenských toxikológov a toxikologičiek, ako aj na zvyšovaní ich kvalifikácie.

 

Medzinárodné vedecké sympózium