hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Koncepcia vodnej politiky na roky 2021-2030

ilustračný obrázok

Dňa 8.12.2020 sa na Ministerstve životného protredia uskutočnilo prvé rokovanie Pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050. Koncepcia sa pripravuje na základe záväzku vlády SR, vyjadreného v programovom vyhlásení vlády SR a bude dokumentom vyjadrujúci smerovanie Slovenskej republiky v oblasti ochrany a využívania vôd.

Pracovná skupina bola zriadená ministrom životného prostredia ako nezávislý poradný orgán ministerstva a predstavuje širokú záujmovú platformu pre participáciu na spracovaní Koncepcie a tvorí ju 54 zástupcov všetkých rezortov, výskumných pracovísk, akademickej obce, podporných organizácií, zástupcov samospráv a mimovládnych organizácií.

Rokovanie otvoril štátny tajomník Juraj Smatana a zdôraznil potrebu komplexného prehodnotenia súčasného hospodárenia s vodou tak, aby sme zvýšili odolosť spoločnosti voči zmene klímy.

Rokovanie viedol Roman Havlíček, poverený riadením sekcie vôd a súčasne predseda Pracovnej skupiny. Problematika vôd je široko prierezová, čo sa odráža aj na zložení pracovnej skupiny, pričom dôležitým aspektom je participatívnosť procesu tvorby koncepcie.